Artikel TSG – “Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis”

Het is de ambitie van het Rijk om dakloosheid in Nederland in de periode 2023–2030 structureel terug te dringen en in 2030 zelfs te beëindigen. Dit artikel beschrijft een aantal kernvragen waarvoor overheden en partners zich gesteld zien: 1) wat verstaan we onder dakloosheid en wat houdt preventie in? 2) Welke factoren hangen met dakloosheid samen en geven aanknopingspunten voor een preventieve aanpak? 3) Wat is er dan nodig om dakloosheid te voorkomen en welke acties en maatregelen kunnen verschil maken?

Preventiescanner dakloosheid

De Preventie Alliantie ontwikkelde de Preventiescanner Dakloosheid waarmee gemeenten in hun regio gezamenlijk zicht krijgen op hun preventieve aanpak en hoe die kan worden versterkt. De Preventiescanner is gebaseerd op vier pijlers van sociale inclusie: bestaanscondities, voorzorg, herstelzorg en inclusief wonen. Deze publicatie geeft de resultaten weer van uitgevoerde preventiescans in negen regio’s bij 60 gemeenten. Het geeft tevens de mogelijkheid om op lokaal niveau en in regionaal verband, een eigen preventiescan te maken, om daarmee het gesprek over preventie van dakloosheid in gemeenten en met partners aan te gaan.

Tien actiepunten bij preventie van dakloosheid

Gemeenten en betrokken partners kunnen, los van alle structurele veranderingen die nodig zijn, al veel doen om dakloosheid tegen te gaan. Check aan de hand van de tien acties in deze brochure hoe sterk de preventieve aanpak van dakloosheid in de gemeente al is en wat er nodig is om die te versterken.

Beleidskader sociale inclusie

De Preventie Alliantie heeft een beleidskader sociale inclusie ontwikkeld, als vertrekpunt en houvast voor betrokken partners bij het tegengaan van dakloosheid.

Gids voor preventie van dakloosheid: ‘Toekomst met een thuis’

Deze gids is bedoeld om gemeenten en partners te inspireren op hun weg naar een sterke preventieve aanpak van dakloosheid. De gids geeft inzicht in het complexe mechanisme van sociale uitsluiting en dakloosheid, biedt een overzicht van risicofactoren en ‘triggers’, geeft een definiëring van dakloosheid en van preventie, en werkt stappen uit van enkele onderdelen van de beleidscyclus. Ook geeft de gids aan hoe je als gemeente samen met partners met concrete acties bij bestaanscondities, voorzorg, herstelzorg en bij inclusief wonen kunt optrekken in het tegengaan van dakloosheid.

Informatie, interventies en praktijkvoorbeelden bij preventie van dakloosheid

Als je aan de slag wilt met preventie van sociale uitsluiting en dakloosheid dan wil je als gemeente en samenwerkingspartners gebruik maken van overzichten en handreikingen, interventies en praktijkvoorbeelden. In deze bijlage is dit alles – geordend naar de vier pijlers van sociale inclusie – samengebracht ter inspiratie en ondersteuning bij de preventieopgave.

Gids bij uitstroom uit beschermd wonen: ‘Naar een thuis in de wijk’

Deze gids bij uitstroom uit beschermd wonen benoemt concrete acties voor de praktijk voor de ondersteuning van mensen die de overgang maken van beschermd wonen naar zelfstandig wonen in de wijk. Ook geeft de gids tal van tips voor gemeenten om met hun beleid deze overgang en een thuis in de wijk te faciliteren. Het biedt de kans voor reflectie op de huidige werkwijze: wat is de kracht ervan en wat wil je als gemeenten en partners behouden? En wat zijn kansen voor versterking en doorontwikkeling?

Informatieblad uitstroom uit instelling voor jeugdzorg

Dit informatieblad gaat over jongeren/jongvolwassenen die na een vaak langdurig verblijf in een jeugdzorginstelling vertrekken en hun weg naar volwassenheid buiten een residentiele setting vervolgen. Over welke jongeren gaat het, wat zijn hun behoeften en welke ondersteuning is op diverse leefdomeinen nodig? Deze uitgave gaat ook in op welke methodische interventies en actieprogramma’s er zoal zijn om die overgang voor jongeren te vergemakkelijken.

Experts Preventie Alliantie

Diverse experts betrokken bij de Preventie Alliantie geven hun inzichten en tips om dakloosheid tegen te gaan. Lees hier hun blogs.

7 tips van de Preventie Alliantie

Dit is een verslag van een gesprek met experts van de Preventie Alliantie over vroeg erbij zijn, nazorg, tijdelijk wonen, bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Met zeven praktische preventietips om dakloosheid tegen te gaan.