Veel gestelde vragen

Hoe leveren we maatwerk inzake kostendelersnorm om dakloosheid tegen te gaan?

Expert heeft een presentatie gegeven voor de centrum- en regiogemeenten over de preventie van dakloosheid over de gehele linie en de rol van maatwerk hierin.

Het is belangrijk om een casus integraal te bekijken en naar mogelijkheden te zoeken die maatwerk legitimeren. Dat kan bijvoorbeeld door het opzetten van multidisciplinaire teams waarin burgerzaken, werk & inkomen, zorg, wonen en schuldhulpverlening bij elkaar zitten om casuïstiek te bespreken. Daar helpt soms ook een maatschappelijke kosten- en batenanalyse bij.

Verder kan er op het gebied van de Participatiewet veel meer dan vaak gedacht wordt. Zo blijkt ook uit een recente reactie van staatssecretaris Van ’t Wout en Blokhuis.

Divosa schreef hier een handleiding voor waar het gaat om dakloze jongeren. Kern: schort de norm op als het gaat om situatie waarin op die manier dakloosheid voorkomen wordt. De ombudsman is van mening dat dit dan wel om een reële termijn moet gaan. Een termijn waarbinnen met de gemeente (bv een sociaal wijkteam) wordt gekeken naar een oplossing voor het woonprobleem en er op andere fronten wordt gewerkt aan herstel. De lengte van zo’n termijn zal per gemeente (kans op doorstroom) en casus verschillen.

Daarnaast kan gedacht worden aan het opzetten van innovaties om tot soortgelijke oplossingen te komen. Dit is ook een vorm van maatwerk, maar geformaliseerd binnen een bepaalde werkwijze. Een van de innovaties is het project  ‘Onder de Pannen’ .

Verder is het van belang om binnen de gemeente na te gaan wat maakt dat er op bepaalde afdelingen geen of weinig maatwerk geleverd wordt. Ligt dit aan een gebrek aan kennis (bv vanwege roulerende medewerkers)? Omdat er geen rugdekking is van het (hoger) management? Is er een heersende (onuitgesproken) norm op de afdeling die mensen ervan weerhoudt? Heeft werkdruk invloed? Wordt de vraag om maatwerk überhaupt herkend omdat er doorgevraagd wordt? Al deze hobbels vragen om een andere aanpak. Het is in elk geval van belang om hier regulier het gesprek over te blijven aangaan.

Verwijzing naar relevante documenten: Maatwerk Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren | Divosa

Verwijzing naar relevant voorbeeldbeleid of veelbelovende voorbeeldpraktijken: Onderdepannen.nl