Verwijsmodel bij multiprobleemsituaties

In het kort

Een analyse en beoordeling van de situatie van personen of gezinnen – of dat nu gebeurt in een wijkteam, bij een maatwerkvoorziening of een Commissie Centrale Toegang – leiden doorgaans tot een besluit over passende zorg voor een huishouden. Door de veranderingen in het sociale domein staat deze integrale toegang in het brandpunt van de belangstelling, en in het verlengde ervan het zogenaamde op- en afschalen (kiezen voor een zwaardere dan wel lichtere vorm van zorg). In het voorjaar van 2015 lanceerde de Academische werkplaats OGGZ het Referentiekader maatschappelijke zorg, waarin ter ondersteuning van gemeenten en netwerkpartners voor de functie integrale toegang globaal een verwijsmodel is uitgewerkt voor het beslissen over passende zorg. Dit globale verwijsmodel gaat in op het proces bij het nemen van een besluit, waaronder het beoordelen van de situatie, coördinatie van zorg en overdracht van zorg, en ook op de criteria bij op- en afschalen van zorg. De Academische werkplaats gaat in 2015 dit globale verwijsmodel verder uitwerken en verdiepen en in enkele sociale wijkteams op bruikbaarheid en relevantie evalueren en zo nodig bijstellen.

Doel

Het uitwerken van een verwijsmodel bij multiprobleemsituaties dat de praktijk en het beleid kunnen gebruiken bij de integrale toegang en het op- en afschalen.

Projectactiviteiten

  • Het uitwerken van het verwijsmodel voor multiprobleemsituaties bestaande uit een procesbeschrijving (quick scan en integrale beoordeling),criteria bij het besluit tot op- en afschalen en toewijzing/verwijzing/coördinatie.
  • Een maatstaf bepalen voor de evaluatie van een passend verwijsmodel bij multiprobleemsituaties.
  • Evaluatie van de toepassing van het verwijsmodel bij enkele sociale wijkteams aan de hand van de maatstaf en nagaan welke varianten van op- en afschalen in gebruik zijn bij de te evalueren wijkteams en wat hiervan de ervaren voor- en nadelen zijn.
  • Indien nodig, bijstellen van het verwijsmodel op basis van de evaluatie bij de sociale wijkteams.

Samenwerkingspartners

Impuls Werkplaats in samenwerking met een referentiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten en een referentiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van cliënten.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met het secretariaat van Impuls.