‘Niemand tussen wal en schip’ – Referentiekader maatschappelijke zorg

In het kort

Met alle transities in het sociale domein dringt zich de vraag op wat in Nederland voor de specifieke doelgroep van mensen in multiprobleemsituaties duurzame maatschappelijke ondersteuning omvat. Er wordt immers meer uitgegaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen en ook een sterk appel gedaan op het zelforganiserend vermogen van burgers en hun sociale netwerken. Nu de focus ligt op begeleiding in de eigen leefomgeving en wijkgericht werken is het verder de vraag wat een passende inrichting is van de zorg voor mensen in multiprobleemsituaties op lokaal & regionaal niveau, hoe de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling is tussen de generalistische begeleiding in de wijk en de wijkoverstijgend maatwerkaanbod, en wat mogelijk onbedoelde gevolgen van die inrichting zijn. Het gaat om de maatschappelijke ondersteuning van de kwetsbaarste groepen, van vroeginterventie tot langdurige herstelondersteunende zorg.

Deze vragen stonden centraal in een project met als titel: ‘Onderbouwing, inrichting en monitoring van de maatschappelijke ondersteuning van burgers in multiprobleemsituaties.’

Doelen

  • Het verhelderen en uitwerken van kernbegrippen van participatie en herstel van mensen in multiprobleemsituaties in relatie tot wijkgericht werken, gerelateerd aan maatschappelijke zorg.
  • Inzicht in relevante kwaliteitsindicatoren voor deze maatschappelijke ondersteuning op het niveau van cliënten (uitkomsten en kwaliteit van trajecten) en het zorgnetwerk (impact op doelgroepen en kwaliteit van zorgnetwerk).

Projectactiviteiten

  • Focusgroepen met belangrijke stakeholders, waaronder cliënten, informele zorgverleners, en gemeenten.
  • Analyse van modellen voor maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) en ontwikkelingen in kosten-effectiviteitsanalyses (monitoring over tijd).
  • Analyse van documenten (lokaal, nationaal en internationaal) over de werking en werkzaamheid van maatschappelijke ondersteuningsprogramma’s.
  • Telefonische interviews met enkele landelijke experts, sleutelfiguren (bv. koplopers in andere gemeenten) en vertegenwoordigers van koepels en ministerie van VWS.

Samenwerkingspartners

Dit project werd uitgevoerd met Impuls Werkplaats en een werkgroep met vertegenwoordigers van gemeenten.

Downloads

Het referentiekader is te downloaden via onderstaande links:

‘Niemand tussen wal en schip’ – Referentiekader Maatschappelijke Opvang

‘Niemand tussen wal en schip’ – verkorte versie

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Judith Wolf.