Monitoronderzoek Transitie (Montra)

Achtergrond

De Impuls Werkplaats onderzoekt de transitie van dakloze mensen in de opvang (nachtopvang en woonvoorzieningen en ook crisisopvang) en bewoners van instellingen voor beschermd wonen naar (begeleid) zelfstandig wonen in de wijk. Afgekort noemen we dit onderzoek ’Montra’. We onderzoeken de impact van de transitie naar zelfstandig wonen op het herstel van mensen, welke ondersteuning zij tijdens en na deze transitie krijgen en of die ondersteuning tegemoet komt aan hun behoeften en bijdraagt aan hun herstel. Ook gaan we na onder welke condities de transitie naar de wijk verloopt.

Doel

De resultaten uit dit onderzoek dragen bij aan een betere wetenschappelijke onderbouwing en versterking van het uitvoeren van de transitieopgave. Daarnaast kunnen organisaties binnen en buiten de Impuls Werkplaats de resultaten gebruiken voor het versterken van herstelondersteunende zorg voor mensen die weer (begeleid) zelfstandig gaan wonen.

Projectactiviteiten

De transitieopgave onderzoeken we vanuit diverse perspectieven: die van de mensen zelf, personen uit hun leefomgeving (zoals familie, vrienden, buren), professionals, ervaringsdeskundigen, en ook zorgmanagers, gemeenteambtenaren en bestuurders. Het onderzoek doen we met een mix van kwalitatieve methoden (o.a. diepte-interviews, groepsgesprekken) en kwantitatieve methoden (gestructureerde interviews). Hierna volgt een overzicht van de onderdelen van het onderzoek en wat die voor deelname van uw organisatie betekenen.

Cohortonderzoek

In een cohortonderzoek gaan we een groep van ongeveer 200 uitstromers een jaar lang volgen. Deze deelnemers interviewen we persoonlijk over hun leven op twee momenten; rond het transitiemoment en 12 maanden later. De interviews zijn gestructureerd en gaan onder andere in op de hulpbehoeften, huisvesting, sociale steun en financiële situatie van de deelnemer.

Diepte-interviews met uitstromers en met betrokkenen in de leefomgeving

Met ongeveer 25 uitstromers houden wij diepte-interviews. De focus van deze interviews ligt op de uitdagingen waarmee zij tijdens en na de transitie worden geconfronteerd, hoe zij zich hierbij staande houden, en in het bijzonder op de ervaren impact van de transitie naar zelfstandig wonen op hun herstel. Ook onderzoeken we het proces van herstel na transitie en de hierin door hen ervaren belemmerende en bevorderende factoren. In dit onderdeel staan vooral de verhalen van de mensen centraal. Ook als mensen ‘uitvallen’ – terugkeren naar beschermd wonen, dakloos raken of een ander pad gaan – blijven we hen volgen om ook goed zicht op deze groep te krijgen. Van deze 25 mensen vragen wij 8 personen toestemming om op twee momenten (6 en 18 maanden na de transitie) interviews te houden met 3 personen uit hun leefomgeving. Deze personen vragen wij naar hun perspectief op de kracht van het netwerk van de mensen na transitie en de inclusie van de mensen.

Groepsgesprekken met betrokkenen in de praktijk

We houden drie groepsgesprekken: één met mensen die zelf een transitie meemaakten, één met informele ondersteuners en één met de professionele werkers en ervaringsdeskundigen. Deze gesprekken focussen zich op: de hulp bij en na transitie (soorten hulp, frequentie, intensiteit) en de werkzame mechanismen hiervan; de continuïteit van zorg na transitie en wie en wat daarbij een rol speelt; de vakbekwaamheid van betrokken professionals en ervaringsdeskundigen en de mate waarin zij door training en coaching worden gefaciliteerd; de ervaren baat van de ontvangen hulp.

Interviews met sleutelfiguren management en/of beleid

We houden ook telefonische interviews met sleutelfiguren die op beleidsniveau betrokken zijn bij de transitie en/of bij de vertaling van het beleid in werkprocessen en uitvoering, zoals zorgmanagers, gemeenteambtenaren, wethouders, bestuurders van bijvoorbeeld zorgorganisaties en woningcorporaties. Tijdens deze interview ligt de focus op de noodzakelijke condities bij organisaties en gemeente voor een verantwoorde transitie. De focus van deze telefonische interviews ligt op condities bij organisaties en gemeenten voor een verantwoorde transitie (zie advies Toekomst Beschermd wonen).

Financiering

De Impuls Werkplaats en Adessium Foundation financieren de uitvoering van Montra.

Meer weten?

Voor meer informatie of vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Sara Al Shamma: telefoonnummer 024-3614365, e-mailadres: Sara.AlShamma@radboudumc.nl.