Complexe zorgsituaties

In het kort

De organisaties binnen de Impuls Werkplaats merken dat de problematiek van hun cliënten steeds zwaarder en complexer wordt, bijvoorbeeld door een toename van cliënten uit de GGZ en van cliënten met een forensische achtergrond. Door inzicht te krijgen in complexe zorgsituaties en wat daarbij meespeelt en wat daarin ‘werkt’ kunnen complexe zorgsituaties worden voorkomen. Daarnaast voorkomt het de vaak negatieve gevolgen voor cliënten (zoals verergering van lichamelijke en psychische problematiek; oplegging van (ernstige) vrijheidsbeperkingen), verstoorde verhoudingen tussen professionals/organisaties in de keten en eventueel oplopende zorgkosten.

Doel en onderzoeksvragen

Het doel van dit project is het inzichtelijk maken van veelvoorkomende complexe zorgsituaties binnen opvangorganisaties en inzicht krijgen in manieren om deze situaties vlot te trekken.

In dit project willen we de volgende vragen beantwoorden:

  1. Welke complexe zorgsituaties komen begeleiders in de opvang in hun dagelijks werk tegen?
  2. Wat is nodig om in deze complexe zorgsituaties passende zorg te kunnen bieden, met het oog op een goede kwaliteit van het dagelijkse leven en tevredenheid bij alle betrokkenen?
  3. Hoe verhoudt het aantal complexe zorgsituaties in de opvangorganisaties zich tot het totaal aantal trajecten? En hoeveel tijd, kosten en energie vragen deze situaties, in vergelijking tot het totaal van de trajecten?

Activiteiten

– Om inzicht te krijgen in veelvoorkomende complexe zorgsituaties voeren we een literatuuronderzoek uit. Daarnaast interviewen we begeleiders van de deelnemende instellingen.

– Op basis van de verzamelde informatie, worden (maximaal) 7 complexe zorgsituaties geselecteerd en verder uitgewerkt. Informatie voor deze uitwerking wordt opgehaald bij begeleider, en indien mogelijk bij cliënten, die betrokken zijn bij deze zorgsituaties. Tijdens deze gesprekken is o.a. aandacht voor de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van de complexe zorgsituatie, de (vaak negatieve) gevolgen voor de betrokken, en de belangrijkste uitdagingen voor de begeleiders.

– Om zicht te krijgen op wat nodig is om in de complexe zorgsituaties passende zorg te bieden, met oog op een goede kwaliteit van het dagelijkse leven en tevredenheid bij alle betrokkenen, worden een groepsgesprekken gehouden met enkele begeleiders, ervaringsdeskundigen en teamleiders. De focus van de gesprekken ligt op wat (extra) nodig is om de complexe zorgsituaties vlot te trekken en te voorkomen, o.a. vanuit de client en zijn netwerk, vanuit de eigen organisatie en samenwerkingsorganisa­ties, en vanuit wet- en regelgeving. Deze vraag wordt via telefonische interviews ook voorgelegd aan de betrokken cliënten. Daarnaast wordt bij hen nagegaan wat zij gemist hebben tijdens het traject.

– In telefonische interviews met teamleiders van de opvanginstellingen wordt gevraagd hoe vaak de verschillende complexe zorgsituaties binnen hun organisatie vóórkomen, en hoe dit aantal zich verhoudt tot het totaal aantal trajecten. Daarnaast is aandacht voor hoeveel tijd, geld en energie deze situaties vragen in vergelijking met minder complexe trajecten.

Partners

In dit project wordt samengewerkt met vier instellingen uit de Impuls Werkplaats: De Binnenvest, Humanitas onder Dak, Wender en het Leger des Heils.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door de Impuls Werkplaats

Contactpersoon Impuls

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Linda van den Dries.