Impuls Onderzoek werkt in verschillende onderzoeksprojecten aan de wetenschappelijke onderbouwing van innovaties, methodieken en tools. Dat onderzoek richt zicht op:

Omvang, profiel en processen van sociale in- en uitsluiting
Wat is de omvang en wat is het profiel van (deel)populaties mensen met meervoudige, complexe problemen, welke trends doen zich hierin voor en wat zijn hiermee samenhangende te beĆÆnvloeden factoren?
Resultaten van dit (epidemiologisch) onderzoek worden gebruikt voor de verbetering en evaluatie van de signalering, zorgbepaling en (vroeg)interventie en voor de ontwikkeling en evaluatie van het beleid en de agendasetting.

Schalen en procedures om de kwaliteit, effectiviteit en modelgetrouwheid van in de praktijk toegepaste interventies vast te stellen
Wat is goede, passende zorg voor mensen met meervoudige, complexe problemen? Hoe kan de kracht van ervaringsdeskundigheid in de zorg (beter) worden benut? Hoe effectief zijn toegepaste benaderingen en interventies bij (deel) populaties kwetsbare mensen? Wat is de kwaliteit ervan en wat zijn de kosten en baten? Resultaten worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering.

De ontwikkeling van kaders, modellen en instrumenten, zoals:

  • het OGGZ-model van sociale uitsluiting en herstel
  • het referentiekader maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties
  • het visiedocument voor de maatschappelijke opvang
  • de Consumer Quality Index voor de Opvang (CQI-O), voor het meten van cliĆ«ntervaringen
  • een Taxatie van Sociale uitsluiting, voor het inschatten van (de impact van) achterstanden in participatie en beschikbare sociale en professionele steun, en het beoordelen van de urgentie van hulp
Projecten
Projecten
Publicaties
Publicaties