Wat is Krachtwerk?

Krachtwerk is een krachtgerichte basismethodiek om mensen in een achterstandssituatie te ondersteunen in hun herstel, zodat ze weer meedoen, erbij horen, ertoe doen en kunnen zijn wie ze willen zijn. Krachtwerk wordt o.a. toegepast in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, vrouwenopvang, verslavingszorg, forensische zorg, vluchtelingenwerk, welzijnswerk en in het sociale domein. Uitgangspunt is dat cliënten ook bij tegenslag het vermogen hebben te herstellen en hun leven weer op en aan te pakken.

Krachtwerk:

  • gaat uit van de eigen kracht van cliënten en de hulpbronnen in hun omgeving
  • versterkt de maatschappelijke participatie en zelfregie van cliënten
  • stelt vooraf geen grenzen aan de ontwikkeling van cliënten en hun omgeving
  • begrijpt het functioneren van cliënten vanuit meerdere dimensies (handelen, systeem, ontwikkeling) en vanuit hun inbedding in diverse systemen (gezin, familie, vrienden en kennissen, scholing en opleiding, etc.)
  • beschouwt de samenleving als rijk aan hulpbronnen en mogelijkheden tot herstel
  • richt zich op zelfsturing en neemt de keuzes van cliënten als vertrekpunt
  • draait om de werkrelatie tussen cliënt en begeleider
  • wordt bij voorkeur uitgevoerd in de natuurlijke leefomgeving van cliënten
  • zet maximaal in op benutting van het persoonlijke steunsysteem en schakelt het professionale systeem zo weinig als mogelijk (maar zoveel als nodig is) in.

Implementatie en borging

Voor een goede implementatie van Krachtwerk is het nodig dat de principes die hieraan ten grondslag liggen ook de basis vormen voor de inrichting van de organisatie. Krachtwerk is gebaat bij een modelgetrouwe uitvoering, dit vergroot de kans op goede resultaten. De kwaliteitseisen van Krachtwerk zijn vastgelegd in een kwaliteitskader.

Krachtwerk is erkend als ‘goed onderbouwd’ en opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie (https://www.movisie.nl/interventie/krachtwerk).