Critical Time Intervention (CTI) is een kortdurend traject om kwetsbare mensen in een kritische situatie in hun leven te ondersteunen. Denk aan een dreigende huisuitzetting, escalaties bij huiselijk geweld en terugkeer naar (begeleid) zelfstandig wonen na een verblijf in een zorginstelling of gevangenis. Als de risico’s op maatschappelijke uitval groot zijn, biedt CTI als tijdelijk systeem praktische en emotionele hulp. Ook draagt CTI bij aan de versterking van het informele en professionele vangnet.

CTI gaat uit van de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving. Het bijzondere aan deze interventie is dat vanaf het begin duidelijk is dat het om een tijdelijk traject gaat. De begeleider loopt een tijd met de cliënt mee en werkt daarin toe naar het moment dat de cliënt en het versterkte netwerk zijn/haar rol overnemen. Dit gaat heel gestructureerd in drie fases.

Meer over CTI lees je in de folder.