De meest actuele projecten van Impuls Werkplaats:

Complexe zorgsituaties
Complexe zorgsituaties

Publicaties en infographics:

Netwerkgericht werken aan herstel

Bij netwerkgericht werken wordt zowel het professionele als het informele netwerk van de cliënt betrokken bij de ondersteuning. Deze infographic geeft inzicht in de stand van zaken van netwerkgericht werken in de ambulante ondersteuning van cliënten door organisaties voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen, én geeft aanbevelingen voor het versterken van netwerkgerichte herstelondersteuning in deze sector.

Op eigen kracht

De cursus ‘Op eigen kracht’ is ontwikkeld voor mensen die samen met lotgenoten, én met ondersteuning van een coach, aan hun herstel willen werken. Tijdens zes wekelijkse bijeenkomsten ontdekken deelnemers hun eigen krachten, wensen en mogelijkheden en werken zij – aan de hand van een werkboek – aan doelen die zij belangrijk vinden. Evaluatie van de cursus toont aan dat deelnemers en coach tevreden zijn over de opzet was de cursus en dat er sterke aanwijzingen zijn dat de cursus deelnemers ondersteunt in het werken aan hun herstel.

Montra (Monitoring Trajecten)

In het kader van dit monitoronderzoek zijn er 72 mensen gevolgd die vanuit een maatschappelijke opvangorganisatie of beschermd wonen de stap maakten naar (begeleid) zelfstandig wonen. Deze mensen zijn één jaar lang gevolgd en op verschillende momenten geïnterviewd, onder andere over hun huisvesting, verbondenheid met anderen, gezondheid en zorgbehoeften onderzocht. Uit dit onderzoek zijn verschillende publicaties gekomen:

Rapportage en infographic: door middel van kwantitatieve interviews met 72 mensen is inzicht verkregen in hoe het leven eruit kan zien direct na transitie en één jaar later. De uitgebreide resultaten van de kwantitatieve interviews met de 72 respondenten zijn terug te vinden in de rapportage. In de infographic zijn deze resultaten samengevat. Deze resultaten bieden aanknopingspunten voor verbetering van de hulpverlening aan deze groep mensen en aanscherping en onderbouwing van het beleid.

Verhalenbundel: op basis van kwalitatieve interviews met 25 mensen is inzicht verkregen in hoe zij de stap naar zelfstandig wonen hebben ervaren. De verhalen met deze mensen zijn opgetekend in deze verhalenbundel.

Vroegsignalering in de wijk

Wijkwerkers, zoals onderhoudsmonteurs en woonconsulenten, hebben vaak contact met wijkbewoners. In dit filmpje gaan we in op hoe wijkwerkers kunnen handelen als hen iets opvalt in het gedrag van mensen of hun huiselijke omstandigheden, om het risico op uitval bij deze wijkbewoners te voorkomen of te verkleinen.

Krachtpunten in de wijk

Een krachtpunt is een waardevolle plek in de wijk waar buurtbewoners van allerlei pluimage, vanuit diverse achtergronden en culturen, terecht kunnen met vragen. Waar ze elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. De infographic “Krachtpunten in de wijk” van de Impuls Werkplaats geeft inzicht in vijf verschillende wijkinitiatieven en hun succes. Op basis van bezoeken, analyse van beschikbare documenten en gesprekken met bezoekers, medewerkers en projectleiders is inzicht verkregen in de werkzame elementen en maatschappelijke waarde van de krachtpunten. Daarnaast beschrijft de infographic gouden tips voor nieuwe initiatieven.

De kracht van ervaringszorg

Ervaringszorg zet ervaringsdeskundigen in ter ondersteuning van het herstelproces van mensen die in de samenleving achterop zijn geraakt. Dit gebeurt zowel in 1 op 1 relaties als in herstelgroepen. Op basis van gesprekken met deelnemers en ervaringswerkers van beide typen ervaringszorg is inzicht verkregen in de negen werkzame elementen van ervaringszorg en de maatschappelijk waarde ervan. De resultaten van deze verkenning staan beschreven in de infographic “De kracht van ervaringszorg” van de Impuls Werkplaats.

De kracht van herstelgroepen

In herstelgroepen werken mensen die in de samenleving achterop zijn geraakt aan hun herstel, onder leiding van een ervaringswerker en gesteund door lotgenoten. De infographic “De kracht van herstelgroepen” van de Impuls Werkplaats geeft inzicht in de werking van drie herstelgroepen en de betekenis ervan voor de deelnemers. Op basis van analyse van beschikbare documenten en gesprekken met deelnemers, ervaringswerkers en projectleiders is inzicht verkregen in de werkzame elementen en maatschappelijke waarde van de herstelgroepen. Daarnaast geeft de infographic gouden tips voor het opzetten en uitvoeren van herstelgroepen.

Samen voor een beschermd thuis

Mensen in achterstandssituaties willen graag, net als ieder ander, een goed thuis en een leven dat de moeite waard is. Om dit te kunnen bereiken, moeten op vier domeinen in het leven van burgers bepaalde condities vervuld worden. In de infographic “Samen voor een beschermd thuis” beschrijft de Impuls Werkplaats welke condities dit zijn. Deze condities zijn voor gemeenten en organisaties in zorg en welzijn belangrijke aangrijpingspunten voor hun beleid en activiteiten.

eHealth voor het versterken van participatie en eigen regie

Digitale en technologische hulpmiddelen (eHealth) kunnen de participatie en eigen regie van burgers en cliënten versterken. Soms als manier om voor jezelf te zorgen, soms als onderdeel van de hulpverlening. Impuls Wekplaats maakte een overzicht van eHealth toepassingen, die kunnen helpen bij een goede kwaliteit van het dagelijks bestaan.