Documenten bijeenkomst

Werkgroep implementatie en borging, 18 september 2023 (notulen)

Aanwezig: Christa Hoogsteger (Emergis), Jaap de Goede (Binnenvest), Arjan Meerstra (Binnenvest), Inge Stokkers (Humanitas Onder Dak), Janine Wilhelm (Dno Doen), Katrien Vermeulen (NAS), Nathalie Kippersluis (Iriszorg), Lienja van Eijkern (Wender), Ilse Montsma (Wender), Anja de Haas (Gemeente Nieuwegein, Geynwijs), Mirjam van Heugten (Moviera), Herbert Alofs (Verdihuis), Judith Wolf (Impuls), Irene Jonker (Impuls Academie), Michelle Leiwakabessy (Impuls Academie)

Afwezig: Patrick van der Heiden (Blijfgroep), Margreet Knol (Kadera), Daphne van de Loo (Moveoo), Stephanie van der Ven (Neos), Robin Vissers (SMO Breda), Charlene van de Laar (SMO Helmond), Ineke Engbers (Tussenvoorziening)

Na het welkom heten van alle aanwezigen, een uiteenzetting van de missie van de community en een korte toelichting waar de Krachtwerk Community uit bestaat, worden de agendapunten behandeld. Hieronder vind je een korte uiteenzetting van de belangrijkste punten en afspraken. Aansluitend is in de bijlagen (powerpoint presentatie, de uitkomsten van de mentimeter, het filmpje en het factsheet van GrowPad Krachtwerk) meer informatie te vinden.

Agendapunt 1 Kennismaken

De aanwezigen stellen zich voor.

Agendapunt 2 Ontwikkelingen

  • Signaleringsplan

Er is een signaleringsplan beschikbaar gemaakt in de opmaak en stijl van Krachtwerk. Dit signaleringsplan zit vanaf heden in het opleidingspakket van de basistraining Krachtwerk. Mochten er leden zijn die voor de implementatie van het signaleringsplan meerdere exemplaren willen aanschaffen, dan kan hierover contact worden opgenomen met de Impuls Academie (impulsacademie.elg@radboudumc.nl).

  • Op eigen kracht

Irene geeft aan dat er momenteel een pilotonderzoek loopt naar het gebruik van het werkboek Op eigen kracht. Het werkboek is geüpdatet en wordt getest op twee locaties (van DnoDoen en Smo Helmond). De eerste reacties van deelnemers zijn positief. Na de analyse van de onderzoeksresultaten wordt gekeken welke aanpassingen nodig zijn in het werkboek en de training. Ook wordt gekeken hoe het werkboek en de training in 2024 beschikbaar kan worden gemaakt.

  • Herziening methodiekboek Krachtwerk

Judith licht toe dat er gewerkt gaat worden aan een herziening van het boek Krachtwerk. Een aantal onderwerpen wordt nog verder uitgewerkt, denk aan cultuur sensitieve, trauma informed en stress sensitieve elementen. Benadrukt wordt dat de basis wel hetzelfde blijft.

  • Project implementatie en borging

Impuls Onderzoek start begin volgend jaar met een onderzoek naar de versterking van de implementatie en borging van Krachtwerk. Dit      onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw. Diverse activiteiten worden ondernomen waarbij verschillende type professionals in organisaties, als ook Krachtwerk trainers, benaderd zullen worden.

De informatie over hoe Krachtwerk in uitvoerende praktijken is geïmplementeerd en geborgd willen we gaan benutten voor de ontwikkeling van een hulpmiddel voor organisaties met systematische en onderbouwde implementatie- en borgingsdoeleinden om optimaal gebruik te kunnen maken van Krachtwerk.

  • GrowPad Krachtwerk

Irene licht toe dat de Impuls Academie al een tijdje bezig is om te kijken of en zo ja hoe we eventueel een digitaliseringsslag kunnen maken. Vanuit een aantal organisaties is die vraag ook wel eens gekomen (een app met de werkbladen of een digitale variant van het Krachtkompas). De afgelopen maanden hebben we verkend of er een systeem is waarin de werkbladen kunnen worden ingebouwd én wat gekoppeld kan worden aan de ECD’s van organisaties. We hebben hiervoor contact met Suzan Daamen, ontwikkelaar van GrowPad. GrowPad is een bestaande app, en we hebben gekeken of er een mogelijkheid is om een aparte versie van Krachtwerk te maken. In de bijlage is een filmpje en een factsheet opgenomen, hierin wordt een eerste impressie gegeven van hoe het er uit kan komen te zien. Mocht dit bruikbaar zijn, dan zal met elkaar gekeken moeten worden wat er nodig is voor de verdere ontwikkeling.

Agendapunt 3 Puzzels en vragen

Met behulp van Mentimeter is nagegaan wat de puzzels en vragen zijn bij de implementatie en borging van Krachtwerk in organisaties. Ook is nagegaan dat als er budget beschikbaar is voor bijvoorbeeld doorontwikkeling, implementatie of borging van Krachtwerk, waar dat het beste aan besteed zou kunnen worden. Over iedere vraag is verder uitgewisseld tijdens de bijeenkomst. In de bijlagen zijn de screenshots met de input van Mentimenter weergegeven.

Agendapunt 4 Krachtfonds

Irene licht toe dat een percentage van de basistrainingen Krachtwerk en CTI in het Krachtfonds wordt gestort. Het beschikbare bedrag vanuit het Krachtfonds 2023 zal tussen de € 20.000 en € 25.000 liggen. Samen met de leden van de community wordt er een prioritering gemaakt voor de besteding van het Krachtfonds. In de mentimeter (zie bijgevoegde sheets) is een aantal behoeften weergegeven. Deze behoeften worden verder door de Impuls Academie op een rij gezet. De leden zullen een link ontvangen naar een digitale vragenlijst waarin zij hun voorkeur kenbaar kunnen maken. In de volgende bijeenkomst op 16 november worden de resultaten van de peiling gepresenteerd.

Agendapunt 5 Aanpak

Irene geeft aan dat de Impuls Academie het programma voor deze startbijeenkomst heeft samengesteld. Voor de volgende bijeenkomst en voor de webinars ontvangen wij graag input van de leden. Het is de bedoeling dat de bijeenkomsten aansluiten op de wensen en behoeften van de verschillende praktijken. Het is ook mogelijk om zelf een onderwerp voor te bereiden en in te brengen. De leden ontvangen hiervoor een e-mail met daarin een link naar een vragenlijst. Hierin kunnen zij hun wensen kenbaar maken. Uitleg over het aanmelden en deelnemen volgt per mail.

Agendapunt 6 Afsluiting

Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid en inbreng. Aangegeven wordt dat er een aparte pagina is gemaakt op de website met daarop de meest recente informatie van de Krachtwerk Community. Ook is het mogelijk om hier werkbladen in diverse talen te downloaden. Michelle zal een ieder hierover meer informatie verstrekken. Ook wordt gevraagd om toestemming om de contactgegevens te delen op deze beveiligde pagina, zodat leden met elkaar in contact kunnen komen. Mochten er nog vragen, suggesties of ideeën zijn. We horen het graag!