Ga naar:

Onderzoek

foto

Onderzoek & Ontwikkeling

Impuls werkt langs drie verschillende lijnen:


I Omvang, profiel en processen van in- en uitsluiting
Wat is de omvang en wat is het profiel van (deel)populaties mensen met meervoudige, complexe problemen, welke trends doen zich hierin voor en wat zijn hiermee samenhangende te beïnvloeden factoren?
Impuls doet hiervoor (epidemiologisch) onderzoek naar processen van sociale uitsluiting en participatie en de risico- en beschermende factoren die met deze processen samenhangen. Resultaten worden gebruikt voor de verbetering en evaluatie van de signalering, zorgbepaling en (vroeg)interventie en voor de ontwikkeling en evaluatie van het beleid en de agendasetting.

 

II Fundering, ontwikkeling, toetsing en borging van interventies
Wat is goede, passende zorg voor mensen met meervoudige, complexe problemen? Hoe kan de kracht van ervaringsdeskundigheid in de zorg (beter) worden benut? Hoe effectief zijn toegepaste benaderingen en interventies bij (deel) populaties kwetsbare mensen? Wat is de kwaliteit ervan en wat de kosten en baten?
Impuls werkt hiervoor aan de (door)ontwikkeling van veelbelovende interventies, zoals Critical Time Intervention (CTI), de krachtgerichte basismethodiek en Housing First, en de versterking in de zorg van ervaringsdeskundigheid. De effectiviteit van interventies onderzoekt Impuls door gecontroleerd effectonderzoek en ook periodieke monitoring van de uitkomsten van begeleidingtrajecten. Met specifiek hiervoor ontwikkelde schalen en procedures stelt Impuls ook de kwaliteit en modelgetrouwheid van in de praktijk toegepaste interventies vast. Resultaten worden gebruikt voor de kwaliteitsverbetering van de maatschappelijke zorg.
 
III Ontwikkeling van kaders, modellen en instrumenten
Wat zijn bruikbare kaders, modellen en instrumenten ter ondersteuning van de maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties?
Impuls ontwikkelt kaders en modellen, zoals het OGGZ-model van sociale uitsluiting en herstel, het referentiekader maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties en het visiedocument voor de maatschappelijke opvang. Samen met de praktijk ontwikkelde Impuls de Consumer Quality Index voor de Opvang (CQI-O), voor het meten van cliëntervaringen. Ook maakte Impuls een Taxatie van Sociale uitsluiting (Tax-Su). Met deze taxatie kunnen begeleiders door het inschatten van (de impact van) achterstanden in participatie en beschikbare sociale en professionele steun een beoordelen wat de urgentie van hulp is en welke soort hulp nodig is. De kaders, modellen en instrumenten zijn hulpmiddel bij de (door)ontwikkeling en evaluatie van de uitvoering en het beleid.
 
U kunt zoeken op thema of jaartal naar onze onderzoeksprojecten.

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"