Ga naar:

CTI in een notendop

Krachtgericht werken

CTI sluit aan op Krachtwerk, de krachtgerichte methodiek voor mensen in achterstandssituaties (Wolf, 2016). Krachtwerk ondersteunt deze mensen bij hun participatie in de samenleving en zelfregie. Krachtwerk maakt gebruik van de kracht en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap. Krachtwerk wordt toegepast door professionals in de opvang, verslavingszorg, geestelijke gezondheidzorg, vluchtelingenwerk, beschermd wonen en welzijnswerk. 

 

Gestructureerd en in tijd beperkt

CTI is een gestructureerde, in tijd beperkte interventie. Na een warme overdracht, waarbij CTI-werkers de ondersteuning van de cliënt overnemen, volgen drie fasen: een structureringsfase, een testfase en een overdrachtsfase. Elk van de drie fases van het CTI-traject heeft een bepaalde duur, meestal enkele maanden. De intensiteit van het contact met de cliënt neemt in iedere fase af. De totale duur van het CTI-traject is afhankelijk van de doelgroep en van het type transitie.

 

In de eerste fase heeft de CTI-werker intensief contact met de cliënt en legt de basis voor de verdere begeleiding. De CTI-werker begint met het opbouwen van een vertrouwensband met de cliënt. Waar nodig wordt praktische hulp gegeven. Ook helpt de CTI-werker de cliënt om een actieplan op te stellen. In de tweede fase ligt het accent op het testen, uitproberen en bijstellen van het actieplan in de praktijk. In de derde fase draagt de CTI-werker de zorg over en wordt het contact afgesloten. 

 

In focus beperkt

In de eerste fase onderzoekt de CTI-werker op welke leefgebieden de cliënt de meeste hulp wenst en behoeft. Ze besluiten hierna welke leefgebieden bij de transitie het meest belangrijk zijn. Natuurlijk kan de cliënt ook op andere leefgebieden ondersteuning wensen, maar de nadruk in de begeleiding ligt op maximaal drie leefgebieden die essentieel zijn om de transitie tot een succes te maken en terugval te voorkomen. Tegelijkertijd bewaakt de CTI-werker alle leefgebieden en geeft die aandacht als dat nodig is voor een goed verloop van het transitieproces.

 

Verbindend en schakelend

Wanneer de cliënt en de CTI-werker het eens zijn over de leefgebieden, verbindt de CTI-werker de cliënt aan relevante steunbronnen, bijvoorbeeld psychiatrische ondersteuning, schuldhulpverlening of juridische hulp. Waar dat mogelijk is, betrekt de CTI-werker familie of andere belangrijke personen bij het CTI-traject. 

 

In de eerste fase wordt het contact gelegd tussen de cliënt en de sleutelfiguren in zijn sociale en professionele steunsysteem. In de tweede en derde fase blijft de CTI-werker beschikbaar om te bemiddelen. Aan het einde van het traject zal de CTI-werker de zorg aan deze sleutelfiguren overdragen.

 

Planmatig en betrouwbaar

CTI brengt structuur en kwaliteit in de uitvoering en organisatie van het dagelijks werk. De uitvoering gebeurt aan de hand van systematische dossiervoering. Door middel van cliëntbesprekingen en interne coaching kunnen CTI-werkers de begeleiding van hun cliënten evalueren en zo nodig bijstellen.

 

‘Wat ik wel heel mooi vind aan CTI is dat je juist in dat transitieproces, dus in het begin, flink wat begeleiding kunt bieden. Meestal is er na twee drie maanden wel een hele duidelijke terugval zichtbaar. Dat je er dan helemaal voor iemand kan zijn, dat vind ik wel heel mooi aan deze methodiek.’ (CTI-werker)

 

‘Het verschil met de gebruikelijke nazorg is de duidelijke structuur van de fases. Je viert de overgang naar een andere fase. Een ander verschil is dat je meer werkt met het informele netwerk. Je investeert zowel in het oude als het nieuwe netwerk.’ (CTI-werker)

 

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"