Ga naar:

Achtergrond Tax-Su

Het risico-taxatieinstrument Sociale uitsluiting - Tax-Su - is gemaakt ter ondersteuning van professionals in de praktijk en voor de onderbouwing en evaluatie van beleid. In het kort:

 

  • Er is in de frontlinie in het werken met kwetsbare mensen en aan de voordeur van maatwerkvoorzieningen een gevoelde noodzaak tot meer systematische risico-inschatting en een onderbouwde bepaling van passende zorg. Mede door de schaarste aan financiële middelen en vaak op nadrukkelijk aangeven van gemeentes is er een steeds grotere behoefte aan onderscheid in ‘zwaarte’ van voorkomende multiprobleemsituaties en in de hieraan gerelateerde mate van urgentie en aard van (vroeg)interventie.
  • Bij de evaluatie van trajecten en opnamen in maatwerkvoorzieningen draagt een risico-inschatting bij aan een onderbouwd besluit tot al dan niet voortzetting van een traject of verblijf en wat er aan hulp nodig is ter bevordering van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare mensen.
  • De vraag naar een systematische en adequate risico-inschatting is ook vanuit oogpunt van kwaliteitszorg opportuun: een risico-analyse in een begeleidingtraject met kwetsbare mensen is opgenomen als norm in het HKZ-kwaliteitssysteem van zorgorganisaties (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, maatschappelijk werk etc.). Een systematische risicoscreening is in de begeleiding van cliënten een verplichting waaraan zorgorganisaties moeten voldoen.

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"